«ԵՊՀ Ռեստարտ» ուսանողական-քաղաքացիական նախաձեռնության մանիֆեստը

«ԵՊՀ Ռեստարտ» ուսանողական-քաղաքացիական նախաձեռնության մանիֆեստը
«**ԵՊՀ Ռեստարտ**» ուսանողական-քաղաքացիական նախաձեռնությունը մանիֆեստ է հրապարակել, որտեղ նշվում են շարժման առաջնային սկզբունքներն ու գործունեության էությունը:«ԵՊՀ Ռեստարտ» ուսանողական-քաղաքացիական նախաձեռնությունը՝ կամավորության սկզբունքով, սույն հռչակագրով սահմանված արժեքները և սկզբունքները կիսող, ստորև շարադրված խնդիրների լուծման նպատակով, անհատների հասարակական միավորում է: Մենք առերևույթ ճշմարտություն ենք համարում հետևյալը.• Յուրաքանչյուր ոք ունի արժանապատիվ պայմաններում որակյալ կրթություն ստանալու սահմանադրական իրավունք:• Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության գործընթացի, դրա պայմանների և իրեն ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով առնչվող հարցերի շուրջ միավորումներ կազմելու և դրանց միջոցով իր շահերը լավագույնս ներկայացնելու իրավունք։• Համալսարանները կրթության ոլորտում վճարովի հիմունքներով ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ են, որոնք կոչված են՝ իրենց ողջ գույքով, գիտատեխնիկական հնարավորություններով, պրոֆեսորադասախոսական կազմով և վարչական ապարատով ծառայելու իրենց ծառայություններից օգտվող շահառուներին և հանրության մտավոր ներուժի զարգացման գերակա շահին, ինչպես նաև այդ նպատակով ապահովելու համապատասխան պայմաններ և միջավայր։Մենք առանցքային խնդիրներ ենք համարում.- Կրթության ոլորտի թերֆինանսավորումը՝ դրանից բխող բացասական հետևանքներով (դրամաշնորհների սղություն, բնակչության եկամտի հետ համեմատած անհամաչափ բարձր վճար, դասախոսական կազմի ցածր աշխատավարձ, տեխնիկական թերհագեցվածություն և այլն)։

- ԲՈՒՀ-երի վարչական ապարատի և ուսանողական խորհուրդների կուսակցականացվածությունը։

- Անմիջականորեն իրենց վերաբերվող հարցերով որոշումներ կայացնելու գործում, ուսանողների ձևական ներգրավվածությունը, որոշումների կայացման մեջ որոշիչ ձայն չունենալը։

- Ազատ կամարտահայտման դեպքում ուսանողների նկատմամբ կիրառվող վարչական ճնշումները։

- Իրավական կամայականությունները։

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կրթություն ստանալու հավասար հնարավորությունների բացակայությունը։

- ԲՈւՀ-ական կոռուպցիան։

- Դասախոսական կազմի մեթոդական ոչ արդիական լինելը, ուսումնական նյութերի անբավարարությունն ու անհասանելիությունը և, որպես հետևանք, կրթության ցածր որակը։

- Կոմունալ արժանապատիվ պայմանների բացակայությունը։Վերոհիշյալ իրավունքների լավագույնս իրացման և խնդիրների լուծման նպատակով մենք կազմավորում ենք՝ «ԵՊՀ ռեստարտ» ուսանողական-քաղաքացիական նախաձեռնությունը և մեր գործունեության համար հռչակում հետևյալ սկզբունքները.1. Նախաձեռնությունը գործում է իր անդամների կամավորության հիման վրա և բաց է նոր անդամների ներգրավման համար:

2. Նախաձեռնությունը մերժում է ռասսայական, կրոնական, ազգային, սեռային, սոցիալական որևէ խտրականություն:

3. Նախաձեռնության որոշումները կայացվում են ժողովրդավարական արժեքներին և սկզբունքներին համաձայն՝ առավելագույն մասնակցայնության պայմաններում և յուրաքանչյուր մասնակցի կարծիքը հաշվի առնելով:

4. Նախաձեռնության անդամների միջև աշխատանքի բաշխումը կատարվում է ըստ ունակությունների՝ հիմքում ունենալով կամավորության և պատասխանատվության սկզբունքը:

5. Նախաձեռնությունը որևէ կուսակցության չի հարում, չի ներգրավվում կուսակցական գործունեության մեջ:

6. Նախաձեռնության անունից հայտարարություններ տարածվում են նրա կողմից պաշտոնապես հայտարարված տեղեկատվական հարթակներում (կայք, ֆեյսբուքյան էջ և այլն):

7. Նախաձեռնությունը բաց է համագործակցության, միևնույն արժեքները կրող և հռչակված սկզբունքներին չհակասող ցանկացած սուբյեկտի աջակցության համար:[#ԵՊՀRestart](https://web.facebook.com/hashtag/%D5%A5%D5%BA%D5%B0restart?source=feed_text&story_id=198668957546582)