Terms & Conditions

Terms and Conditions govern your use of the website that linked you to these terms. By continuing to access, link to, or use the site, you are agreeing that you have read and agree of these Terms and Conditions and our Privacy Policy. “HRAPARAK” DAILY, the owner and operator of this site, reserves the right to deny access to the site to any person who violates these Terms and Conditions.

Intellectual Property/Copyright
All information, content, services and software displayed on, transmitted through, or used in connection with the site, with the exception of user as defined below, including for example news articles, reviews, directories, guides, text, photographs, images, illustrations, audio clips, video, html, source and object code, trademarks and logos (collectively, the “Content”), as well as its selection and arrangement, is owned by “HRAPARAK” DAILY, and/or its affiliates. You may use the Content online, only and solely for your personal, non-commercial use, and you may download or print a single copy of any portion of the Content solely for your personal, non-commercial use, provided you do not remove any trademark, copyright or other notice from such Content. If you operate a website and with to link to the site, you may do so provided you agree to cease such link upon request from “HRAPARAK” DAILY. No other use is permitted without prior written permission of “HRAPARAK” DAILY. You may not frame the site without “HRAPARAK” DAILY written consent. The permitted use described in this Paragraph is contingent on you compliance at all times with these Terms and Conditions.
You may not republish any portion of the Content on any Internet, intranet or extranet site or incorporate the Content in any database, compilation, archive or cache. You may not distribute any Content to others, whether or not for payment or other consideration, and you may not archive, modify, copy, frame, cache, reproduce, sell, publish, transmit, display or otherwise use any portion of the Content.

Disclaimer
While “HRAPARAK” DAILY uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information, we make no warranties or representations as to the accuracy of the Content and assume no liability or responsibility for any error or omission in the Content. “HRAPARAK” DAILY does not represent or warrant that use of any Content will not infringe rights of third parties. “HRAPARAK” DAILY has no responsibility for actions of third parties or for content provided by others.

Indemnity
You agree to indemnify, defend and hold harmless “HRAPARAK” DAILY and its affiliates, and each of their respective partners, suppliers, licensors, officers, directors, shareholders, employees, representatives, contractors and agents, and sub-licensees form any and all claims (including but not limited to claim for defamation, trade disparagement, privacy and intellectual property infringement) and damages (including attorneys’ fees and court costs) arising from or relating to any allegation regarding: your use of the site; “HRAPARAK” DAILY and its affiliates’ use of any information you provide, as long as such use is not inconsistent with this Agreement; and any violation of this Agreement by you.


Changes to these Terms and Conditions
“HRAPARAK” DAILY reserves the right to change these Terms and Conditions at any time in its discretion and to notify users of any such changes solely by changing these Terms and Conditions. If you do not agree to, or cannot comply with, the Terms and Conditions as amended, you must stop using the site. Your continued use of the site after the posting of any amended Terms and Conditions shall constitute your agreement to be bound by any such changes. Your use of this site prior to the time these Terms and Conditions were posted will be governed according to the Terms and Conditions that applied at the time of your use.

Discontinuation of Service
“HRAPARAK” DAILY may modify, suspend, discontinue or restrict the use of any portion of the site, including availability of any portion of the Content at any time, without notice or liability. In addition, “HRAPARAK” DAILY may at any time transfer rights and obligations under this Agreement to any affiliate or any entity that acquires “HRAPARAK” DAILY, the site or any of their assets.

Limitations
You agree to file any claim regarding any aspect of this site or these Terms and Conditions within six months of the time in which the events giving rise to such claim began, or you agree to waive such claim.

Contact Us
We can reached by contacting:

“HRAPARAK” DAILY
ՀՀ, ք. Երեվան Բուզանդի 1/3, 4-րդ հարկ
+374 10 52 66 70
[email protected]


© 2018 “HRAPARAK” DAILY
Version: December 2018

 

Օգտագործման կանոնները
Սույն օգտագործման կանոնները կարգավորում են ձեր կողմից մեր վեբ-կայքի այցելության եւ օգտագործման սկզբունքները։ Այն պահից, երբ այցելում եք մեր կայք, կամ օգտագործում եք կայքը, դուք համաձայնում եք, որ կարդացել եք սույն կանոնները եւ համաձայն եք դրանք հետ։  Համաձայն «Հրապարակ» օրաթերթի Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների, սեփականատերն ու օպերատորը սույն կայքի իրավունք են վերապահում իրենց հրաժարվել որեւէ մեկի այցելությունը սույն կայք, ով խախտում է սույն Կանոնները։
Մտավոր սեփականություն/Հեղինակային իրավունք
Ողջ տեղեկատվությունը, բովանդակությունը, ծառայությունները եւ ծրագրային ապահովումը, որոնք արտավոլված են, փոխանցված են կամ օգտագործվում են կայքի հետ կապված, ներքոսահմանյալ բացառությունների,  ներառյալ հոդվածները, նորությունները, տեսությունները, կատալոգները, ձենռարկները, տեքստերը, լուսանկարները, պատկերները, աուդիո եւ վիդեո հոլովակները html, ելքային կամ օբյեկտային կոդը ապրանքանիշները, լոգոտիպները, որոնք ընդհանուր անվամբ կոչվում են «Կոնտենտ», ինչպես նաեւ տեղադրման ընտրությունը, պատկանում է «Հրապարակ» օրաթերթին կամ վերջինիս լիազորված անձանց։ Կոնտենտը դուք կարող եք օգտագործել միայն եւ բացառաբար անհատական, ոչ կոմերցիոն նպատակների համար եւ կարող եք ներբեռնել կամ տպել Կոնտենտի մի հատվածը միայն եւ բացառաբար անհատական  եւ ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար։ Այլ տեսակի որեւէ այլ օգտագործում անթույլատելի է առանց նախնական գրավոր համաձայնության «Հրապարակ» օրաթերթի հետ։ Սույն դրույթով թույլատրվածի օգտագործումը ձեր կողմից կապված է Օգտագործման կանոնների ամբողջական պահպանումից։ Դուք չեք կարող կրկնակի հրապարակել Կոնտենտի որեւէ մասը ինտերնետային այլ կայքում կամ ցանցից դուրս կամ Կոնտենտը ներառել տվյալների բազայի մեջ, կատարել կոմպիլյացիաներ, ներառել արխիվում կամ քեշում։ Դուք չեք կարող տարածել Կոնտենտն այլ անձանց, անկախ այն հանգամանքից, դուք դրա համար վճարվում եք կամ ոչ, դուք չեք կարող արխիվացնել, փոփոխել, պատճենել, կադրայնացնել քեշացնել, արտածել, վաճառել, հրապարակել, փոխանցել կամ ցուցարել կամ այլ կերպ օգտագործել Կոնտենտը։
Հրաժարում
«Հրապարակ» օրաթերթը ողջամիտ ջանքեր է ներդնում  որպեսզի հրապարակի արդիական եւ հստակ տեղեկատվություն, սակայն մենք երաշխիքներ չեն տրամադրում  կամ չենք հայտարարում, որ Կոնտենտը բացարձակ հստակ է, կամ պատասխանատվություն չենք վերցնում մեզ վրա, որեւէ սխալի կամ թերացման համար, որը առկա է Կոնտենտում։ «Հրապարակ» օրաթերթը չի երաշխավորում, որ որեւէ Կոնտենտի օգտագործումը երրորդ անձանց իրավունքները չի խախտի։ «Հրապարակ» օրաթերթը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների հանդեպ, որոնք արվում են Կոնտենտի հանդեպ, կամ երրորդ անձանց տրամադրած Կոնտենտի հանդեպ։
Փոխհատուցում
Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պաշտպանել եւ պահպանել անվնաս «Հրապարակ» օրաթերթը եւ նրա լիազորված անձանց եւ նրանցից յուրաքանչյուրի գործընկերներին, մատակարարներին, լիցենզիաներ տրամադրողներին, պաշտոնյաներին, տնօրեններին, բաժնետերերին, աշխատակիցներին, ներկայացուցիչներին, կապալառուներին եւ գործակալներին, ենթալիցենզիատներին, որոնք կազմում են բոլոր ծախսերն ու վնասները, որոնք առաջանում են ձեր կողմից մեր կայքի օգտագործման հետեւանքով։ «Հրապարակ» օրաթերթը եւ վերջինիս անդամ կազմակերպությունները կարող են  օգտագործել ձեր կողմից տրված ցանկացած ինֆորմացիան, եթե այդպիսին կա, եթե այն չի հակասում սույն Կանոններին  այն դեպքում, երբ խախտվում են սույն Կանոնները ձեր կողմից։
Սույն օգտագործման կանոնների փոփոխությունները
«Հրապարակ» օրաթերթն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել սույն Օգտագործման կանոնները ցանկացած պահին, ըստ իր հայեցողության, եւ իրազեկել օգտագործողներին այդ փոփոխությունների մասին, բացառապես սույն Կաոննների փոփոխման եղանակով։ Եթե դուք համաձայն չեք մեր Օգտագործման կանոնների կամ դրանց փոփոխման ու լրացման կարգի հետ, դուք պետք է դադարեցնեք մեր կայքի օգտագործումը։ Ձեր կողմից հետագա օգտագործումը մեր կայքի, այն բանից հետո, երբ կհրապարակվեն ցանկացած փոփոխություններ Օգտագործման կանոններում, կնշանակի, որ դուք համափայն եք այդ ցանկացած փոփոխությունների հետ։ Ձեր կողմից կայքի օգտագործումը մինչ սույն Օգտագործման կանոնների հրապարակումը, կկարգավորվի այն Կանոններով, որոնք գործել են մինչեւ սույնի հրապարակումը։
Ծառայության դադարեցում
«Հրապարակ» օրաթերթը իրավունք ունի փոփոխելու, դադարեցնել, կասեցնելու կամ սահմանափակելու կայքի ցանկացած հատվածի կամ հասանելի Կոնտենտի ցանկացած հատվածի օգտագործումն առանց այդ մասին նախապես իրազեկելու՝ ցանկացած պահի՝ առանց պատասխանատվության։ Բացի այդ, «Հրապարակ» օրաթերթը կարող է ցանկացած պահի փոխանցել սույն համաձայնագրով նախատեսված իր իրավունքներն ու պարտականությունները ցանկացած լիազորված անձի կամ իրավաբանական անձի, ով ձեռք կբերի «Հրապարակ» օրաթերթը, կայքը կամ դրա ցանկացած ակտիվը։
Սահմանափակումներ
Դուք համաձայնվում եք ցանկացած հավակնություն ներկայացնել մեր կայքի ցանկացած ասպեկտի կամ սույն Օգտագործման կանոնների հանդեպ եւ վեց ամսվա ընթացքում կարող եք հետ կանչել ձեր հավակնությունը, սկսած այն պահից, երբ ձեւավորվել է հավակնության համար հիմք հանդիսացած իրադարձությունը։
Կապ մեզ հետ
«Հրապարակ» օրաթերթ
ՀՀ, ք. Երեվան Բուզանդի 1/3, 4-րդ հարկ
+374 10 52 66 70
[email protected]


© 2018 «Հրապարակ» օրաթերթ
Թարմացված Դեկտեմբեր 2018